Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.piercershop.pl.
 2. Definicje:

a. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.piercershop.pl

b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

c. Sprzedawca –Tattoo and Piercing Babskie Studio Beata Ostrowska, al. Niepodległości 765 1/A, 81-838 Sopot, NIP: 9581393507, REGON: 220421458, e-mail: swiost@babskiestudio.pl, nr tel.:+48662278047; +48585008884; +48585008883 – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

d. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

e. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta

f. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

g. Konto Firmowe – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wygenerowanym przez Sprzedającego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach, utworzony przez sprzedającego na podstawie danych firmowych z formularza przesłanego przez zainteresowany podmiot gospodarczy.

h. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta

i. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

k. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

l. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka

m. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu

n. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6

o. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a. umożliwieniu prowadzenia Konta i Konta Firmowego w Sklepie internetowym

b. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto lub Konto Firmowe założone przez Sprzedawcę,

b. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami, a w sytuacjach prawem przewidzianych posiadają również wymagane certyfikaty.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu.

8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Sprzedawcę oraz Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Produktu.

9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

10. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, wybrać odpowiednik uprzednio zamówionego Produktu lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy oraz kosztów prowizji za skorzystanie z internetowych płatności .Cena nie zawiera również kosztów ewentualnej sterylizacji, która jest usługą płatną dodatkowo.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia
 3. Kwota zamówienia może zostać zmniejszona o 15% – 30% za pomocą specjalnego kodu nadawanego indywidualnie Klientowi na warunkach omawianych każdorazowo z Klientem.
 4. By otrzymać kod na 30% zniżki należy dokonać minimum 5 zakupów z tego samego konta Klienta, na kwotę nie mniejszą niż 400 PLN.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura).
 6. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
 7. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, b. płatność internetowa –, Imoje,mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty c. płatność za pobraniem w paczkomatach InPost. d. płatnośc za pobraniem kurier inpost
 8. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) i b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platfory: Imoje, obsługiwanej przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: a. odbiór osobisty zamówionych Produktów w sklepie stacjonarnym firmy Świost Tattoo and Piercing Babskie Studio al. Niepodległości 765 1/A Sopot b. dostarczenie Produktów do wybranego Paczkomatu firmy Inpost. c. dostarczenie Produktów za pośrednictwem kuriera InPost na adres podany w zamówieniu
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący a wysokość opłaty jest zależna od wyboru formy dostawy.
 4. Jeżeli Kupujący opłacający z góry nie odbierze przesyłki z paczkomatu lub od kuriera ponosi koszt zwrotu i kolejnej wysyłki.
 5. Jeżeli Kupujący za pobraniem nie odbierze przesyłki z paczkomatu lub od kuriera zostanie przez Sprzedawcę obciążony kosztami wysyłki, a w przypadku ich nieuregulowania sprawa zostanie skierowana do windykacji.
 6. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza 400 zł brutto Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty jednorazowej przesyłki dostarczanej na terytorium Polski.
 7. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia, a ich wysokość mieści się zwykle w granicach 12,99PLN – 29,99PLN
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu InPost. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu InPost (w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, konieczny jest wówczas niezwłoczny kontakt z infolinią firmy InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000).
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, zdjęcie uszkodzonego produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 6. Reklamacje należy kierować na adres: Tattoo and Piercing Babskie Studio al. Niepodległości 765 1/A Sopot 81-838 lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: swiost@babskiestudio.pl
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 30 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b. mów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą e-mailową (na adres poczty e-mail: zakupy@piercershop.pl) lub pocztową (na adres: Tattoo and Piercing Babskie Studio al. Niepodległości 765 1/A Sopot 81-838), w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Kupujący proszony jest o upewnienie się, że odsyłane Produkty są właściwie zabezpieczone i nie ulegną zniszczeniu w trakcie transportu.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.piercershop.pl.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2020 roku.